Nu är det dags att  betala årsavgiften - 200:-/person över 18 år, 100:-/person mellan 13-17 år. Den som är upp tom 12 år är gratis medlem.

 

Styrelsen/The Board 2018-01-12:

Tove, ordförande/president

Anita, vice ordförande/vice president

Leena, sekreterare/secretary

Barbro, kassör/paymaster

Gerry, revisor/accountant

Silvy, ledamot/member

Alexis, konsult/consultant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vet väl att detta är en INREGISTRERAD religion och för att tillhöra oss får Du inte vara med i annan religion. 

 

 

 

 

 Vi byggde vår Gudinnereligion på gammal historia från tiden då de två, på varandra följande, stora Kontinenterna existerade, och följde vägen med den röda tråden genom alla Kulturer, tusentals år tills vi kom till vår nutid. 2012 blev vi ett inregistrerat trossamfund.

We built our Goddess religion upon old history from the time when the two big, after each other following, continents existed, and followed the path with the red line through all Cultures, thousands and thousand of years until we came to our time. We are a registered religious community since 2012.

 

 

 

 

      

 

Här kan Du resa runt på de olika sidorna och dess undersidor en stund... i drömdimensionen, sannsagan, historian, verkligheten och kärleken till Gudinnan.                       

Here You can travel around on the different pages and their subpages for a while... in dreamdimensions, true sagas, hisory, reality and love to the Goddess.

 

Välkommen till vår hemsida. Om Du känner Dig hemma hos oss är Du välkommen att besöka något av våra Samlingar eller Gudinnetjänster, och oss, i det verkliga livet.

Welcome to our website. If You feel at home here You are welcome to visit one of our Gatherings or Goddess services, and us, in real life.

För oss är Gudinnan alla Gudinnor i alla Kulturer, så vilken Gudinna Du än tror på är Du välkommen in i vårt samfund.

The Goddess for us are all Goddesses in all Cultures, so whoever Goddess You believe in we welcome You into our community.

Vi arbetar efter Gudinnans Årshjul med de åtta viktiga Sabbaterna

We work after the Goddess Wheel of Year with the eight important Sabbaths 

Imbolc, Ostara, Beltane, Litha, Lughnassad, Mabon, Samhain and Yule.

 

Elementen är viktiga för oss då vi arbetar i ceremonier, ritualer och andra cirklar.

The elements are important for us when we work in ceremonies, rituals and other circles.

Givetvis arbetar vi också med riktningarna.

Of course we also work with the directions.

 

 

I Gudinnans namn är Du välkommen    You are welcome in the name of the Goddess

Tove Aradala - en av grundarna till denna religion / one of the founders for this religion.

 

OBS..all text och alla photon är copyrightskyddade och får inte kopieras utan vårt tillstånd.

NB..all text and all photos are copyright protected and can not be copied without our permission.